Từ doanh nhân 1.0 đến thế hệ doanh nhân mới

Thế hệ doanh nhân mới của Việt Nam là thế hệ doanh nhân không chỉ có năng lực lãnh đạo hay tài năng kinh doanh mà còn có chiều sâu văn hóa, tính nhân bản và tinh thần ái quốc; một thế hệ doanh nhân rất nhân loại, rất dân tộc, và cũng rất chính mình.